Zespół

Katarzyna Biała-Solarz

Psycholog, psychoterapeuta, kierownika Centrum Diagnozy i Psychoterapii PoMOC

Czytaj więcej

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalizacja psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnią specjalizację z Psychoterapii Systemowej Rodzin w Krakowie. Certyfikowany diagnosta zaburzeń FASD – specjalizacja ukończona w PARPA w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka” w Warszawie oraz Psychoterapii Psychodynamicznej dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, gdzie pracowała z kobietami doświadczającymi przemocy i współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Stale poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz superwizując swoją pracę pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów.

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej dzieci i dorosłych po doświadczeniu traumy.

Urszula Makara

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Z wykształcenia i z pasji jest psychologiem. Studia magisterskie z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego, które realizuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Katowicach. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, które zdobywa pracując w oddziale dziennym psychiatrycznym, gdzie prowadzi również terapię grupową. Od kilku lat prowadzi także psychoterapię indywidualną, pozostając pod stałą superwizją. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując również w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz realizując staż w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Obecnie uczestniczy również w projekcie „Powypadkowe Wsparcie Psychologiczne dla pracowników kolei”. Stale poszerza swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Obszary pracy z osobami dorosłymi:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
  • depresja
  • zaburzenia osobowości
  • PTSD
  • zaburzenia psychosomatyczne

Monika Matusz

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i socjoterapii oraz całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, które doświadczają kryzysów życiowych, skutków stresu, odczuwania niepokoju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, problemów w relacjach z innymi ludźmi, problemów wynikających z życia z osobą uzależnioną, problemów wynikających z życia w rodzinie z problem uzależnienia.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Marta Grecka

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Kształciła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie studia podyplomowe z zakresu terapii uzależnień. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień.

Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kształci się w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją.
Jest również w trakcie dwuletniego szkolenia z zakresu seksuologii klinicznej.

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości i uzależnieniami.

Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi i młodzieżą w ośrodku stacjonarnym i oddziale psychiatrycznym, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Od kilku lat prowadzi też psychoterapię indywidualna osób z problemami w sferze seksualnej.

Zapraszamy wszystkie osoby, które czują, że potrzebują pomocy psychoterapeuty, do naszej placówki.

Małgorzata Czech

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana trenerka ART. Ukończyła psychologię na UMSC w Lublinie oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Integratywnej Gestalt w Krakowie, akredytowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.

Pracowała kilkanaście lat z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, osobami uzależnionymi od alkoholu w Centrum Terapii Uzależnień w Rzeszowie, w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym w Katowicach oraz Centrum Pomocy Rodzicie w Rudzie Śląskiej, a także z uzależnieniami behawioralnymi w Ośrodku Stacjonarnym dla Osób Uzależnionych i w Poradni dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.

Pracy psychoterapeutycznej z dziećmi uczyła się m.in. podczas kursu specjalizacyjnego z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, uczestnicząc w seminariach dotyczących psychoterapii dzieci w ujęciu psychoanalitycznym.

Podczas kursów prowadzonych przez Felicję Carroll uczyła się niedyrektywnej terapii przez zabawę Gestalt Play Therapy Violet Oaklander. Ukończyła szkolenia dotyczące pracy z osobami doświadczającymi traumy i zaburzeniami więzi. Prowadziła psychoterapię indywidualną oraz warsztaty kompetencji społecznych na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie.

Prowadziła psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych w Instytucie Rozwoju Osobowości Self w Katowicach, a także warsztaty rozwoju osobistego, grupy terapeutyczne i treningi zastępowania agresji.

Obecnie jest w trakcie Kursu Psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin, w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU w Krakowie, pod kierownictwem prof. B. de Barbaro. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Piotr Osak

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Doktorant Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończył studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, edukacji artystycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii ukończył I i II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin w podejściu systemowym. Był też uczestnikiem wielu szkoleń specjalistycznych takich jak: Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania, Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień, Motywator – szkolenie specjalistyczne oparte na dialogu motywującym i transteoretycznym modelu zmiany, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem, Profilaktyka i terapia uzależnień od Internetu.

Odbył staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie, Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, Szpital NZOZ w Dębicy – Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie, Poradni Leczenia Odwykowego w Przecławiu i w placówkach dla osób niedostosowanych społecznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi terapię uzależnień od alkoholu i innych substancji odurzających oraz uzależnień behawioralnych, terapię osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, a także konsultacje rodzinne w podejściu systemowym.

Barbara Błaż-Kapusta

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Psycholog kliniczny, specjalistka i superwizorka psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zajmuje się pomocą w kryzysie i psychoterapią osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z problemem przemocy i uzależnień w rodzinie. Prowadzi diagnozę i psychoterapię dzieci i dorosłych z doświadczeniem wykorzystania seksualnego.

Kształciła się w różnych nurtach psychoterapii (gestalt, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach). Pomaga, łącząc różne nurty psychoterapii, dostosowując podejście do potrzeb i specyfiki problemów swoich pacjentów.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup zawodowych w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Agnieszka Tylutka-Gelio

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia prowadzonego przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie, jestem także mediatorem rodzinnym oraz sądowym, trenerem, coachem, specjalizuję się w postępowaniu terapeutycznym w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich, zajmuję się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz stracie. Pracuję w nurcie Gestalt oraz w nurcie dialogu motywującego, jako formy pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z klientem. Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiadam wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

W swojej pracy odwołuję się do założeń psychoterapii Gestalt, akcentując bezzałożeniowość, świadomość, wolność oraz odpowiedzialność. Ważnym aspektem mojej pracy jest dialog oraz relacja dialogująca zakładająca wzajemną wymianę, podmiotowość oraz wzajemny szacunek do podobieństw i różnic pomiędzy osobami.

Joanna Barska

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Psycholog, psychoterapeuta certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości depresyjnych, nerwicowych, lękowych a także leczeniem uzależnień, problemów w relacjach i w związkach. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę psychoterapeuty poddaję stałej superwizji.

Magdalena Bednarczyk

Psycholog, psychoterapeuta

Jagoda Potapczuk

Psycholog, psychoterapeuta

Skip to content